ปฏิทินงานสัมมนาปี 2560


DATE VENUE FUNCTION
5 July 2017
ห้องประชุมในฮอลล์ 103 , BITEC
Asean Garment & Textile Summit #4
“แนวนโยบายการพัฒนาการเกษตรของไทยสู่การเชื่อมโยงระดับอุตสาหกรรม”
Co-Organized by Thailand Textile Institute (THTI) & Reed Tradex
6 July 2017
ห้องประชุมในฮอลล์ 103 , BITEC
Branding and Marketing Forum 2017
“เสริมธุรกิจ พลิกการตลาด พิชิตความสำเร็จแบบก้าวกระโดด”
7 July 2017
ห้องประชุมในฮอลล์ 103, BITEC
Design Trend Forum 2017
“เจาะลึกแนวโน้มสีและวัสดุแฟชั่น 2018/2019 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจแฟชั่นไทย”
Co-Organized by Thailand Institute of Fashion Reseach (inFASH), Rajamangala University of Technology Krungthep and Reed Tradex
8 July 2017
ห้องประชุมในฮอลล์ 103, BITEC
Family Business Forum 2017
“Family Business Showcase in Textile Industry”
Co-Organized by Family Business Center, University of the Thai Chamber of Commerce and Reed Tradex
As of June 26, 2017.
Remark : The Organizer reserves the right to change the function without prior notice.